ReadyPlanet.com
dot dot
จุลินทรีย์ ในผลิตภัณฑ์

      จากการพัฒนาและคัดเลือกจุลินทรีย์บริสุทธิ์สายพันธุ์หลัก 5 ชนิดที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง มาเพาะเลี้ยงให้อยู่ร่วมกัน แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ได้หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในช่วงที่กว้างของสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ  จึงไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

   โดยที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขบวนการผลิตนี้ มีชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่เชื่อถือได้  ที่ผ่านการวิเคราะห์และรับรองโดยสถาบันและองค์กรที่เป็นที่ยอมรับสากล และยังผ่านการรับรองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์การอาหารว่าปราศจาก จุลินทรีย์ที่เป็นโทษ

   โดยความร่วมมือจากหลายสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อมและงานมาตรฐานสากล เพราะในปัจจุบันมีการใช้จุลินทรีย์มากขึ้นทั้งที่ได้จากการต่อเชื้อโดยธรรมชาติที่มีการปนกันของเชื้อทั้งที่มีประโยชน์และเป็นโทษ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บริสุทธิ์มีประสิทธิภาพต่ำอีกทั้งมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์สูง และหลายส่วนเป็นการนำเข้าซึ่งมีราคาสูงและบางผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเหล่านี้ไม่สามารถทำงานได้ดีภายใต้สภาวะแวดล้อมของภูมิภาคในแถบนี้

  • การบำบัดกลิ่น ที่ไม่พึ่งประสงค์ จากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่างๆ จากสิ่งปฏิกูล และขยะในงานเทศบาล,สถานที่สาธารณะ ฟาร์มปศุสัตว์ และบ้านเรือน    
  • การบำบัดน้ำในบ่อกุ้งและสัตว์น้ำ
  • การเกษตรและการเพาะปลูก
  • การผสมอาหารสัตว์ เพื่อหลีกเลี่ยง หรือ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
  • การบำบัดน้ำและของเสีย เช่น กลิ่นเหม็น และไขมัน จากโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารที่อยู่อาศัย
  • อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
  • อื่นๆ

การรับรองความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของบริษัท ฯได้รับการรับรองว่ามีค่าความเป็นพิษต่ำไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง  และปราศจากจุลินทรีย์หรือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคจาก

  • คลีนิคสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยมหานคร
  • บริษัทห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด(LCFA)

คุณสมบัติและลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์
อะนา-อี พลัส จุลินทรีย์ต้นแบบที่ผลิตขึ้นมาอยู่ในรูปของผง ที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์หลัก 5 ชนิด ที่ประกอบไปด้วย Lactic Acid Bacteria(LAB)2ชนิด Bacillus Bacteria 1 ชนิด และ ยีสต์ 2 ชนิด คือ

Pediococcus acidilactici  เป็น  Microflora Lactic Acid Bacteria ที่ย่อยอินทรีย์วัตถุเป็น กรดแลคติก เป็นส่วนใหญ่ Homofermentator)อีกทั้งผลิตสารโพลี่เปปไตท์ Bacteriocins(สารปฏิชีวนะที่ผลิตจากแบคทีเรีย)ที่เรียกว่า  Pediocins  มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ( Gram Negative Bacteria )ได้หลายชนิด เช่น  Salmonella sp., E. coli, Pseudomonas sp., Vibrio cholerae เป็นต้น และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก(Gram positive Bacteria)หลายชนิดเช่น Clostridium perfiengens, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens เป็นต้น ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนและสัตว์

Pediococcus pentosaceus เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria  ที่มักพบในทางเดินอาหาร ลำไส้ใหญ่  สามารถย่อยอินทรีย์สารให้เป็น Lactic Acid อีกทั้งผลิตสารโพลี่เปปไตท์  Bacteriocins   (สารปฏิชีวนะที่ผลิตจากแบคทีเรีย)  ที่เรียกว่า  Pediocins  มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram Negative Bacteria )ได้หลายชนิด เช่น  Salmonella sp., E. coli, Pseudomonas sp., Vibrio cholerae  เป็นต้น  
และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก  ( Gram positive Bacteria) หลายชนิดเช่นClostridium perfiengens, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens เป็นต้น.  ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนและสัตว์และผลิตไวตามินบี หลายชนิด 

Bacillus amyloliquefaciens เป็น แบคทีเรีย ที่สามารถผลิตสารโพลี่เปปไตท์ ชื่อ Iturin มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา(Antifungal Agent)อีกทั้งผลิต เอ็นไซม์หลายชนิด  เช่น Lipase, Amylase, Sucrase Protease, Peptidase ฯลฯ

Pichia farinosa เป็นยีสต์ที่ไม่ค่อยพบในธรรมชาติ  ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถผลิตสารโพลี่เปปไตท์  Killer Toxins: Yeast Antimicrobial Protiens(ยีสต์ที่สามารถผลิตKiller Toxins ได้ในธรรมชาติพบเพียง 5 ชนิด จากยีสต์สองหมื่นกว่าชนิด) นอกจากนั้น สาร Killer Toxinsไปทำปฏิกิริยาให้  Toxin ต่างๆ ที่ผลิตจากแบคทีเรีย หรือ เชื้อราเช่น อะฟลาท็อกซิน  (Aflatoxin), ไมโครท็อกซิน (Mycotoxins) และExotoxins ให้หมดสภาพความเป็นพิษ (Denatured)

Dekkera anomala เป็นยีสต์ที่ในวงการหมักเบียร์ เรียกว่า  Spoiling Beer Yeast เพราะยีสต์ชนิดนี้จะย่อยแป้ง และน้ำตาล  เปลี่ยนเป็น กรดน้ำส้มสายชู  โดยไม่เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์  นอกจากนี้ยังสามารถผลิตเอ็นไซม์หลายชนิด เช่น Cellulase, Hemicellulase, Xylanase, Cellubioase, Amylase, Pectinase,Lignin, Arabinase ฯลฯ

Pediococcus acidilactici  (LAB)  3.0 x 10 8 cfu/g
Pediococcus pentosaceus  (LAB) 4.0 x 10 7  cfu/g
Bacillus amyloliquefaciens 6.0 x 10 7 cfu/g
 Pichia farinosa 5.0 x 10 7  cfu/g
Dekkera anomala 3.0 x 10 7 cfu/g 

เทคนิคการผลิต

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้ง 5 ชนิดดังกล่าวนี้  อยู่รวมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Symbiosis)โดยมีธัญญาพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตหลายชนิด เช่น รำสกัด จมูกข้าวสาลี กากถั่วเหลืองและนมผง เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปเลี้ยงเชื้อจนได้ปริมาณและความเข้มข้นที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงนำไปทำแห้งโดยวิธี Freeze Dry เพื่อให้เชื้อหยุดการเจริญเติบโต อีกทั้งช่วยป้องกันสารอินทรีย์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมา เช่น เอ็นไซม์ กรดอินทรีย์ ไวตามิน ไม่ให้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไปเหมือนการทำให้แห้งด้วยความร้อนสูงจึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติพื้นฐาน
1.  ลักษณะทางกายภาพ: เป็นผงสีน้ำตาลอ่อน ประกอบด้วยเซลแห้งที่มีชีวิต เจริญอยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่มีขนาดสม่ำเสมอ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 100 เม็ท
2.
ขนาดของจุลินทรีย์:มีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
2.1  กลุ่มแบคทีเรีย LAB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30–50ไมครอน
2.2  กลุ่มแบคทีเรีย Bacillus ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50–80 ไมครอน
2.3 กลุ่มยีสต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250–400ไมครอน
3. ช่วงอุณหภูมิที่สามารถทำงานได้ :0 ถึง 65 องศาเซลเซียส
4. ช่วงความเค็มที่สามารถทนได้ :0-65 ppt.
5. ช่วงความเป็นกรดด่างที่สามารถทำงานได้:1.5–9.6
6. สามารถทนยาฆ่าเชื้อได้:30 ppm
7. สามารถทนโลหะหนัก(คอปเปอร์)ได้ :5 ppm
จุลินทรีย์กลุ่มอะนา-อี

ความแตกต่างของอะนา-อี
รายละเอียดของอะนา-อี
อะนา-อี พลัส ทำงานอย่างไร
ปัจจัยในการทำงานของเอนไซม์dot
dot
bulletNews update
bulletEvents update
bulletHow to order
dot
dot
bulletจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
bulletHow it works!
bulletProduct features
bulletAna-E Plus vs Others
dot
dot
bulletระบบทำความเย็น-แอร์
bulletสระว่ายน้ำ-สปา
bulletพื้นพรม
bulletเชื้อราในโซฟา
bulletห้องครัว ล้างจาน ขจัดคราบ
bulletที่พักอาศัย-อาคารชุด
bulletร้านอาหาร-ภัตตาคาร
bulletโรงแรมและโรงพยาบาล
bulletรถโดยสารปรับอากาศ
bulletบ่อเกรอะ บ่อหมัก
bulletบ่อเดรน บ่อดักไขมัน
bulletบำบัดน้ำเสียชุมชน
dot
dot
bulletเอนไซม์ เรื่องที่ควรรู้
bulletเอนไซม์-ความรู้พื้นฐาน
bulletเอนไซม์มีประโยชน์อย่างไร
bulletใช้เอนไซม์อย่างประหยัด
bulletสภาพเมื่อขาดเอนไซม์
bulletตัวห้ามการทำงานของเอนไซม์
bulletเหตุผลที่กินเอนไซม์เสริม
bulletเอนไซม์ต้องกินขณะท้องว่าง
bulletมนุษย์ฝืนกฎธรรมชาติ
bulletผู้ใหญ่กับเอนไซม์
bulletจุดเริ่มต้นของเอนไซม์บำบัด
bulletการใช้เอนไซม์บำบัดร่วม


โรงแรมพูลแมน พัทยา จี
สบู่เอนไซม์
Ana-E Plus


Copyright © 2004-2011 All Rights Reserved.

Ana The Nature Co., Ltd.
45/559 Moo 6, Soi Takham4,Rama 2 Road, Samaedam District, Bangkok 10150
Office 089 668 4366 Fax 02 848 1431Line ID:Anaplus